2019-2020 Classes, Teachers and Classrooms

Chinese Classes

Class : TK

Teacher : 張育真 Yuh-Jen Liou
Classroom : 4101

Class : T1

Teacher : To be announced
Classroom : 4100

Class : T2

Teacher : 蔡明純 Sabrina Tsai
Classroom : 4201

Class : T3

Teacher : 張凱棚 Kai-Peng Chang
Classroom : 4107

Class : T4

Teacher : To be announced
Classroom : 4206

Class : T6

Teacher : 張强 Jason Zhang
Classroom : 4209

Class : T7

Teacher : 龔素椿 Susan Kung
Classroom : 4210

Class : T8/HS(T9-T12)

Teacher : 安燕敏 Yanmin An
Classroom : 4214

Class : SK

Teacher : 薛青 Qing Xue
Classroom : 4106

Class : S1

Teacher : 曹貴美 Kuei Mei Tsao
Classroom : 4105

Class : S2

Teacher : 朱凌 Julie Zhu
Classroom : 4200

Class : S3

Teacher : 李鳴 Ming Li
Classroom : 4204

Class : S4

Teacher : 原旭风 XuFeng Yuan
Classroom : 4207

Class : S5

Teacher : To be announced
Classroom : 4208

Class : S6

Teacher : 張强 Jason Zhang
Classroom : 4209

Class : S7

Teacher : 龔素椿 Susan Kung
Classroom : 4210

Class : S8/HS(S9-S12)

Teacher : 安燕敏 Yanmin An
Classroom : 4214

Class : CA

Teacher : To be announced
Classroom : 3102

Class : CB

Teacher : 劉奕廷 Teengting Liou
Classroom : 3103

Class : CD

Teacher : 吴欣芸 Elsa Wu
Classroom : 3104

Elective Classes for 5th Grade and Above

Class : 國際象棋 Chess

Teacher : Frank Duane
Classroom : 4141

Class : 碳筆素描及水彩鉛筆 Charcoal & Watercolor Drawing

Teacher : 林麗貞 Lee-Jean Lin
Classroom : 4213

Class : 數學競賽 Math Competition

Teacher : 丁穎達 Matthew Ting
Classroom : 4208

Class : 傳統書法 Traditional Calligraphy

Teacher : 陳聖文 Simon Chen
Classroom : 4214

Class : 創意電腦 STEM

Teacher : 盘峰崙 Peter Pan
Classroom : 4209

Class : 音樂課 Music Class

Teacher : 康玮莉 Weili Kang
Classroom : 4210

Class : 第三堂課業指導班 3rd Period Homework Assistance Class

Teacher : 吴欣芸 Elsa Wu
Classroom : 3104

Adult Classes

Class : 太極拳 Tai Chi

Teacher : 何翼中 Chung (Dick) Ho
Classroom : Outdoor

Class : 傳統書法 Traditional Calligraphy

Teacher : 陳聖文 Simon Chen
Classroom : 4214